01_TwitterLinkedIn


Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van Armando Games International, gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, gedeponeerd op 23 mei 2011 bij de kamer van koophandel te Rotterdam onder nummer:24409000


Artikel 1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Armando Games International gesloten overeenkomsten, de totstandkoming daarvan en voorts op alle door Armando Games International uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover dit tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

1.2. Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en eventuele door opdrachtgevers gehanteerde algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde algemene- of inkoopvoorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.3. Een [extra] exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt op eerste aanvraag gratis door Armando Games International verstrekt.

1.4. Indien Armando Games International op enig moment om welke reden dan ook geen beroep doet op een of meerdere bepalingen opgenomen in deze algemene voorwaarden kan opdrachtgever daar geen enkel recht aan ontlenen. Armando Games International kan op deze bepalingen op elk volgend moment weer een beroep doen.

1.5. Ingeval van een tekstueel betekenisverschil tussen de verschillende taalversies van de algemene voorwaarden, geldt dat de Nederlandse tekst steeds bindend is.


Artikel 2. Definities
Opdrachtgever: opdrachtgever is een natuurlijk persoon, personenvennootschap [maatschap, vennootschap onder firma], rechtspersoon dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersonen, die aan Armando Games International opdracht geeft werkzaamheden te verrichten. Opdracht: de overeenkomst waarbij Armando Games International zich jegens de opdrachtgever verbindt de door deze opgedragen werkzaamheden – onder toepassing van het bepaalde in deze voorwaarden – te verrichten. Project/ontwerp: het onderwerp van de opdracht van Armando Games International


Artikel 3. Offerte en opdrachtbevestiging
3.1. Alle mondelinge en schriftelijke offertes en prijsopgaven van Armando Games International zijn vrijblijvend.

3.2. Alle prijzen zijn exclusief BTW en af fabriek, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een opdrachtgever wordt geacht bij het accepteren van een aanbieding van Armando Games International bekend te zijn met haar prijzen en tarieven en daarmee te hebben ingestemd.

3.3. Door [onvoorziene] veranderingen in de werkzaamheden of door een wijziging van de opdracht kunnen de prijsopgaven wijzigen. De eventuele meer- of minderingskosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen ten laste dan wel ten gunste van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.4. Mondelinge afspraken en bedingen binden Armando Games International pas nadat deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

3.5. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst weer te geven, tenzij opdrachtgever binnen vijf dagen na verzending hiertegen schriftelijk bezwaar uit.

3.6. Armando Games International is gerechtigd om de prijzen voor nog niet geleverde en/of nog niet betaalde zaken of diensten aan te passen aan eventuele na de datum van het sluiten van de overeenkomst bekend geworden veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals onder meer verhogingen en/of toeslagen van invoer- en/of uitvoerrechten, materiaalprijsverhogingen, valutawijzigingen, loonkostenverhogingen, mits redelijk en tot een maximum van 20% van de oorspronkelijke opdracht.


Artikel 4. Onjuiste gegevens
4.1. Armando Games International is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheden en/of onvolledigheden van gegevens en/of materiaal, in het kader van de opdracht door opdrachtgever aan haar verstrekt.

4.2. Indien een proefmodel/prototype of monster aan opdrachtgever is verstrekt, is opdrachtgever verantwoordelijk voor de correctie van het door Armando Games International aan opdrachtgever verstrekte proefmodel/prototype.


Artikel 5. Uitvoering opdracht
5.1. De opdracht zal worden uitgevoerd binnen de in overleg met opdrachtgever in de offerte vermelde [geschatte]termijn. De leveringstermijn geldt bij benadering en is vrijblijvend, tenzij een bepaalde levertijd schriftelijk uitdrukkelijk door Armando Games International is gegarandeerd.

5.2. Armando Games International zal al het mogelijke in het werk stellen om op de afgesproken datum te leveren,behoudens omstandigheden die bij derden liggen waar Armando Games International geen invloed op kan uitoefenen. Overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn geeft de opdrachtgever geen recht om
afname van de te leveren zaken te weigeren, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, enige schadevergoeding te vorderen of de op de opdrachtgever rustende verplichtingen jegens Armando Games International op te schorten.

5.3. Opdrachtgever is bij overschrijding van de levertermijn verplicht om Armando Games International schriftelijk in gebreke te stellen en haar alsnog een redelijke termijn te gunnen om aan haar verplichtingen te voldoen.

5.4. Opdrachtgever is er mee bekend en stemt er mee in dat kwantiteit van de geleverde verveelvoudiging 10% kan afwijken. Indien binnen de marge van 10% minder verveelvoudigingen zijn geleverd kan opdrachtgever noch aanspraak maken op bij levering tot het aantal bestelde verveelvoudigingen noch aanspraak maken op enige vergoeding. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleurfinish, maat en afwerking en dergelijke geven opdrachtgever nimmer het recht enige levering te weigeren,ontbinding van de overeenkomst te vorderen en/of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten,of in het geheel niet na te komen.

5.5. De levering van de gekochte zaken is door Armando Games International voltooid:
a. op het moment dat door Armando Games International aan opdrachtgever is medegedeeld dat de zaken voor levering gereed staan. In zodanig geval dient de opdrachtgever de zaken binnen 7 dagen na bedoelde mededeling af te halen aan het adres van Armando Games International c.q. het door Armando Games International opgegeven adres, bij gebreke waarvan Armando Games International gerechtigd is de zaken voor rekening van opdrachtgever op te [doen] slaan;
b. op het moment dat de zaken door Armando Games International [aan de vervoerder] worden aangeboden,indien partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat Armando Games International de zaken zal vervoeren naar het adres van opdrachtgever of een door opdrachtgever opgegeven adres.

5.6. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van opdrachtgever.

5.7. De kosten van vervoer, waaronder de kosten van de verzekering van de gekochte zaken naar het adres van opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.8. Ter zake van zichtbare gebreken moet de opdrachtgever terstond nadat Armando Games International de zaken aan de opdrachtgever heeft geleverd, dan wel binnen acht dagen na het verschijnen van het reclamemedium, schriftelijk reclameren.

5.9. Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen acht dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden. Indien de opdrachtgever niet tijdig reclameert, verwerkt hij zijn rechten ter zake. Elke vordering van opdrachtgever ter zake van onzichtbare gebreken vervalt in ieder geval na 9 maanden na levering.

5.10. Indien de opdrachtgever de levering van Armando Games International niet aanvaardt, zonder dat er sprake is van een gerechtvaardigde reclame, kan Armando Games International integrale nakoming van de overeenkomst verlangen dan wel de overeenkomst schriftelijk ontbinden en/of schadevergoeding vorderen.

5.11. Armando Games International is gerechtigd te leveren in gedeelten. Bij deelleveranties is Armando Games International gerechtigd afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is in dat geval verplicht te betalen overeenkomstig het hieronder bepaalde inzake "betaling en verzuim".


Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten
6.1. Armando Games International is en blijft exclusief rechthebbende van het auteursrecht, het recht van tekening of model of enig ander intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot al hetgeen Armando Games International heeft gemaakt [of laten maken] in het kader van de aan haar verstrekte opdracht, totdat schriftelijk een andersluidende afspraak is gemaakt door partijen. Tot hetgeen Armando Games International heeft gemaakt [of laten maken] wordt onder meer het volgende gerekend: ontwerpen en tekeningen [voorlopig en definitief], schetsen, [product]ideeen, exemplaren [van het product], dummy's, modellen, concepten, logo's, namen, titels, teksten, informatie, lijsten, offertes, materialen, films, prototypes, foto's, verpakkingen etc.

6.2. Voorzover intellectuele eigendomsrechten van derden in het geding zijn, zal Armando Games International voor het inschakelen van deze derden, op verzoek van de opdrachtgever, met deze overleg plegen op wat voor wijze overdracht mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.


Artikel 7. Geheimhouding/non-concurrentiebeding
De opdrachtgever zal de hem door Armando Games International mondeling en schriftelijk ter beschikking gestelde informatie beschouwen en behandelen als strikt vertrouwelijke informatie en deze informatie tegenover derden strikt geheim houden. De opdrachtgever zal slechts die medewerkers van zijn organisatie van de hiervoor bedoelde informatie op de hoogte stellen, voor wie geldt dat zulks voor hem strikt noodzakelijk is. Daarnaast zal hij deze medewerkers binden aan de inhoud van het hiervoor gestelde. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde informatie, het daarin vervatte productidee, alsmede daarmee in aanzienlijke mate overeenstemmende ideeen te gebruiken, te fabriceren of te exploiteren, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Armando Games International


Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
Alle door Armando Games International aan opdrachtgever geleverde zaken en nog te leveren zaken alsmede de intellectuele eigendomsrechten op die zaken, uit welke opdracht dan ook, daaronder ook alle andere overeenkomsten met opdrachtgever, blijven eigendom van Armando Games International zolang Armando Games International nog enig bedrag verband houdende met de geleverde of de te leveren zaken te vorderen heeft, waaronder begrepen vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.


Artikel 9. Het gebruik
9.1. Nadat opdrachtgever volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze en andere overeenkomsten of opdrachten, met Armando Games International, verkrijgt hij gedurende een jaar uitsluitend recht tot gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van distributie overeenkomstig de bestemming en oplage zoals die bij opdracht zijn overeengekomen.

9.2. Opdrachtgever heeft het recht het gebruik van het ontwerp voort te zetten eerst nadat hiertoe tussen opdrachtgever en Armando Games International een nieuwe overeenkomst is gesloten.

9.3. Opdrachtgever is verplicht eventuele vervolgorders uitsluitend bij Armando Games International te plaatsen.


Artikel 10. Aansprakelijkheid opdrachtgever
Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor mededelingen, toezeggingen en afspraken die door of namens hem door een persoon c.q. rechtspersoon al dan niet in dienst van opdrachtgever, in het kader van de opdracht aan Armando Games International zijn gedaan, dan wel met Armando Games International zijn gemaakt. Indien opdrachtgever wordt gevormd door afzonderlijke personen die voor de verstrekking van de opdracht gezamenlijk optreden, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk. Onder personen wordt mede begrepen rechtspersonen.


Artikel 11. Aansprakelijkheid, garantie en vrijwaring
11.1. Behoudens bepalingen van dwingend recht, inzake onder andere [producten] aansprakelijkheid is Armando Games International niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect,waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen zowel bij opdrachtgever als bij derden.

11.2. M et inachtneming van het elders in dit artikel gestelde is Armando Games International in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan, voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

11.3. Voor zover Armando Games International verplicht zou zijn enige schade van de opdrachtgever te vergoeden, is de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat met de opdracht gemoeid was, met een maximum van het door de verzekeraar van Armando Games International uit te keren bedrag. Armando Games International verstrekt geen andere garanties dan die uitdrukkelijk in de individuele overeenkomst met opdrachtgever genoemd zijn.

11.4. Opdrachtgever vrijwaart Armando Games International en/of door Armando Games International bij de uitvoering van de opdracht gebruikte of ingeschakelde personen, voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiende uit het gebruik van door Armando Games International vervaardigde goederen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Armando Games International en/of aan de zijde van door Armando Games International bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen.

11.5. Armando Games International is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld. Voor aanpassingen van derden in de kleur, lay-out, drukwijze, maatvoering, tekst etc. is Armando Games International slechts aansprakelijk indien zij voor die aanpassing haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft verleend.

11.6. Ingeval van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid is de aansprakelijkheid van Armando Games International steeds beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de desbetreffende opdracht.


Artikel 12. Promotie
Armando Games International is, onverminderd hetgeen omtrent de intellectuele eigendomsrechten overeen wordt gekomen, gerechtigd om het ontwerp kosteloos te gebruiken ten behoeve van haar eigen publiciteit of promotie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.


Artikel 13. Intrekking opdracht
13.1. Indien opdrachtgever, om welke reden dan ook, de opdracht intrekt, of niet nakomt na ingebrekestelling, voor zover nodig, is hij de gehele tegenprestatie die hij aan Armando Games International verschuldigd zou zijn bij nakoming van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten, per omgaande aan Armando Games International verschuldigd.

13.2. In geval van overmacht heeft Armando Games International het recht hetzij nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn jegens de opdrachtgever of derden, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Armando Games International.


Artikel 14. Betaling en verzuim
14.1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betalingsvoorwaarden: 50% bij het geven van de opdracht; 50% bij levering.

14.2. Betaling strekt eerst in mindering van de kosten vervolgens in mindering van de verschenen rente en daarna in mindering van de oudste openstaande hoofdsom en de lopende rente.

14.3. Klachten over een factuur dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur schriftelijk bij Armando Games International te worden ingediend. De betalingstermijn wordt door de klacht niet opgeschort.

14.4. Bij overschrijding van de in 14.1. genoemde termijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever 1,5% rente per maand of gedeelte van de maand verschuldigd over het volledige factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van de koopprijs.

14.5. Opdrachtgever is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een tegenvordering op Armando Games International in mindering te brengen.

14.6. Alle kosten van invordering, nadat opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van € 150,= exclusief BTW, onverminderd het recht van Armando Games International, de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit vastgestelde bedrag te boven gaan, te vorderen van opdrachtgever zoals deze kunnen blijken uit door Armando Games International over te leggen nota's van onder andere haar advocaat.

14.7. Armando Games International is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken,indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bankgarantie.

14.8. Bovendien is Armando Games International gerechtigd de tussen haar en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, te ontbinden, indien de opdrachtgever, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met Armando Games International gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever of bij het stilleggen of liquidatie van diens bedrijf.

14.9. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.

14.10. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichtingen voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarboven is Armando Games International alsdan gerechtigd van opdrachtgever een vergoeding te vorderen van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door Armando Games International gederfde inkomen.


Artikel 15. Geschillen, Toepasselijk Recht, Bevoegde Rechter
15.1. De overeenkomst met opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door Nederlands Recht.

15.2. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen. Armando Games International behoudt zich wel het recht voor het geschil met een buitenlandse opdrachtgever te doen beslissen voor een buitenlands bevoegde rechter. Indien het geschil behoort tot de absolute competentie van de Rechtbank, is de Rechtbank te Rotterdam in ieder geval bevoegd.